Miałeś wypadek... nie wiesz co zrobić... skontaktuj się z nami oferujemy profesjonalną pomoc.

Miałeś wypadek... nie wiesz co zrobić... skontaktuj się z nami oferujemy profesjonalną pomoc.

Kancelaria Radcy Prawnego Kulik & Partnerzy zarządzana jest od 2000 r. przez radcę prawnego – Piotra Kulika. Posiada siedzibę w Bydgoszczy, stałe przedstawicielstwo w Warszawie, a swoją działalnością obejmuje teren całego kraju. Dysponując zespołem doświadczonych prawników wyspecjalizowanych w zagadnieniach odpowiedzialności odszkodowawczej, szczególną propozycję kieruje do poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. Adresatami oferty są zarówno bezpośrednie ofiary zdarzeń drogowych, jak też ich bliscy, do których, poza rodziną, zalicza się osoby pozostające w związkach nieformalnych, partnerskich, tzw. konkubinatach. Również pasażer pojazdu ma prawo do odszkodowania oc pojazdu mechanicznego bez względu na winę kierującego (zasada ryzyka). Istotne jest przede wszystkim określenie przyczyny powstałej szkody (czy postała ona wskutek ruchu pojazdu). Kancelaria Kulik&Partnerzy proponuje im skuteczną pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń rekompensujących doznaną szkodę majątkową i niemajątkową. W pierwszej kategorii w grę wchodzi zwrot kosztów leczenia, zakupu lekarstw, kosztów związanych z utratą możliwości korzystania z uszkodzonego pojazdu i wynajęcia samochodu zastępczego, zniszczoną odzież i inne mienie, kosztów zorganizowania pogrzebu itp. Oferujemy pomoc w dochodzeniu roszczeń z tytułu pogorszenia się sytuacji majątkowej na skutek śmierci osoby bliskiej w szczególności poprzez ustalenie renty alimentacyjnej (wyrównawczej). Największe sumy otrzymywane są przez wykazanie krzywdy, cierpień i uszczerbku na zdrowiu. Kancelaria służy doradztwem w zakresie szacowania wysokości zadośćuczynienia za doznane w wyniku wypadku samochodowego ból i cierpienie. Następstwem wypadku drogowego często jest naruszenie dóbr osobistych, jakim są więzi rodzinne, duchowe, uczuciowe, emocjonalne. Należą one do wartości chronionych przez polskie prawo stąd doznana w tym zakresie krzywda powinna zostać skompensowana w sposób należyty, mianowicie mający wymierne znaczenie dla pokrzywdzonego z uwzględnieniem rozmiaru i rodzaju spowodowanych dolegliwości, a także indywidualnej sytuacji, na którą wpływ mogą mieć i stosunki społeczne, i wiek, tudzież sytuacja materialna przed i po wypadku. Sądy biorą również pod uwagę przewidywanie konieczności korzystania w coraz szerszym zakresie z pomocy osób trzecich. Wszystkie te czynniki wpływające na pogorszenie rokowań co do powodzenia w przyszłości osoby poszkodowanej rzutują na wysokość należnego zadośćuczynienia. Na każdym etapie, dostosowując charakter pomocy prawnej do wyjątkowych potrzeb Klienta, Kancelaria dokonuje ustalenia stanu prawnego i faktycznego sprawy, w szczególności czy nie doszło do przedawnienia. Następnym standardowym krokiem jest pozyskanie pełnej dokumentacji medycznej oraz kompletnych akt szkody w tym z postępowań cywilnych lub karnych. Żądanie odszkodowanie pokrywane jest w pierwszej kolejności kierowane do ubezpieczyciela i pokrywane z polisy odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego. Z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z: 1) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego; 2) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego; 3) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego. Ubezpieczeniem tym objęta jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Brak obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego chroniącego przed ryzykiem szkody związanej z ruchem lądowym nie pozbawia ofiar możliwości uzyskania odszkodowania komunikacyjnego. Przed negatywnymi skutkami takiej sytuacji chroni instytucja Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, powołana, m. in. do kontroli obowiązku zawierania umów ubezpieczenia OC. Do jego zadań należy, zaspokajanie roszczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych za szkody powstałe na osobie lub mieniu, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości, a także jak wyżej wspomniano, gdy posiadacz pojazdu, którego ruchem szkodę wyrządzono, nie był ubezpieczony. Prawnicy Kancelarii Kulik&Parterzy posiadają bogate doświadczenie w reprezentowaniu w sprawach o naprawienie szkody i zadośćuczynienie przed sądami powszechnymi. Korzystają z bogatego zaplecza specjalistów pozwalającego na opracowanie merytorycznego stanowiska również w aspekcie medycznym. Przed przystąpieniem do sprawy uzyskiwana jest precyzyjna i profesjonalna ocena zdrowotnych skutków zdarzenia, które wywołało szkodę. Pozwala to na wszechstronną analizę i opracowanie stosownej strategii procesowej.